Algemene voorwaarden – Ontwerpstudio KELLY

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ontwerpstudio KELLY , Verkoper en een Koper, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Offerte

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Levering producten

 1. Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Koper betaald heeft  terugbetalen.

Opdracht

 1. Verkoper heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. Wijzigingen in de opdracht door de koper om welke reden dan ook, komen voor rekening van de koper en zullen door de Verkoper slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van eventuele meerkosten die door de Koper voor akkoord is geretourneerd aan de Verkoper.
 3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Koper op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Verkoper recht op de overeengekomen vergoeding. 
 4. De overeenkomst tussen de Verkoper en Koper wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 5. De overeenkomst tussen Verkoper en de koper wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere vorm van aansprakelijkheid komt te vervallen indien een schade is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of het niet naleven van de door Verkoper gegeven adviezen door de Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op schadevergoeding toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven